Documente ale C.F.R.
 


Documentaţia necesară eliberării Certificatului de membru al C.F.R.

DECIZIA Nr.4/2004

privind acordarea Certificatului de membru al
Colegiului Farmaciştilor din România.


In temeiul art.12, art.26, şi art.52 din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România,

CONSILIUL NAŢIONAL
AL
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

decide:

Art.1 Profesia de farmacist pe teritoriul României se exercită de către farmaciştii posesori ai Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.
Modelul Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România este prevăzut în Anexa la prezenta decizie.

Art.2 Certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România se acordă farmaciştilor care, făcând cerere expresă în acest sens, îndeplinesc următoarele condiţii:
1. deţin un titlu oficial de calificare în farmacie, în sensul art.2 alin.2 din Legea nr.  305/2004;
2. nu se găsesc în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;
3. sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de farmacist;
4. nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani;
5. au achitat taxa de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România.

Art.3 Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.2 şi emiterea Certificatului de membru, se face în baza următoarelor documente:
1. cerere de înscriere;
2. titlul de calificare în profesia de farmacist;
3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul;
4. cazier judiciar;
5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
6. declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi a faptului că la absolvirea facultăţii a depus jurământul;
7. copie a certificatului de căsătorie - dacă este cazul;
8. chitanţă privind achitarea taxei de intrare în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România.

Art.4 După verificarea îndeplinirii condiţiilor legale, preşedintele colegiului teritorial va solicita în scris Colegiului Farmaciştilor din România emiterea Certificatului de membru.
În adresa de emitere a certificatului, se va menţiona:
a) întregul nume şi prenume al solicitantului;
b) facultatea şi anul absolvirii;
c) îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.

Art.5 Certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România se va emite de către Colegiul Farmaciştilor din România şi va fi transmis colegiului teritorial care, sub semnătură de primire, îl va remite solicitantului.

Art.6 Autorizaţiile de liberă practică emise de Ministerul Sănătăţii în temeiul Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România se echivalează cu Certificatul de membru emis în condiţiile Legii nr. 305/2004;
În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, titularii acestor autorizaţii sunt obligaţi să le preschimbe cu Certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.

Art.7 Prezenta decizie  se publică în Monitorul Oficial al României Partea I .

PREŞEDINTELE

COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Prof. Univ. Dr. Farm. DUMITRU LUPULIASA

Bucureşti,13 iulie 2004
Nr.4


Către,
COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN JUDEŢUL……………………

Subsemnatul (a)…………………………………………………născut (a) la data de …………………….. în localitatea…………………………..cu domiciliul stabil în ………………………………………………………………..
CNP…………………………………farmacist la ………………………………..
vă rog să binevoiţi a-mi analiza dosarul în vederea emiterii Certificatului de înregistrare în Colegiul Farmaciştilor din România. Anexez în acest sens următoarele documente:
1. cerere de înscriere;
2. titlul de calificare în profesia de farmacist, în sensul art.2 alin.2 din Legea nr. 305/2004;
3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, copie a cărţii de muncă, dacă este cazul;
4. cazier judiciar;
5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
6. declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate;
7. copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
8. chitanţa privind achitarea taxei de intrare în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, care reprezintă 10% din salariul minim pe economie. Aceasta se va achita la Colegiul judeţean al farmaciştilor;
9. dovada efectuării a 40 ore de educaţie farmaceutică continuă.

Declar pe proprie răspundere că nu sunt membru al Colegiului Farmaciştilor din alt judeţ.

Data                                                                                      Semnătura,DECLARAŢIE
Subsemnatul (a)…………………………………… declar pe proprie răspundere că:
1. nu exercit profesia de medic;
2. nu am suferit nici o condamnare prevăzută de Legea nr.305/2004, art.10;
3. nu exercit nici o ocupaţie de natură a aduce atingere demnităţii profesiei de farmacist sau bunelor moravuri, cum ar fi:
- comercializarea de băuturi alcoolice;
- comercializarea de ţigări;
- colaborarea la vânzarea unor publicaţii care aduc atingere bunelor moravuri.

Data                                                                                       Semnătura,

Documente pentru obtinere ore EFC (Educatie Farmaceutica Continua)

Pentu a putea derula evenimente educaționale cu acordare de credite EFC sunt necesare:
 • Cerere de creditare
 • Program
Speaker-ul trebuie să fie cadru didactic: profesor, conferențiar, șef lucrări sau formator autorizat.

Vă comunicăm că în conformitate cu prevederile Deciziei Nr. 4/2008 a Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, se percepe taxa de creditare în valoare de 15 lei/participant, plătibilă în contul Colegiului Farmaciştilor din România, cod IBAN: RO45 BACX 0000 0000 3683 2250, deschis la Unicredit Bank, sucursala Unirea.

Aceste documente (cerere de creditare, program) împreună cu dovada plății taxei și lista cu participanți vor fi transmise la sediul Colegiului Farmaciștilor din România.

Diplomele pentru evenimentul educațional le va emite compania organizatoare și trebuie să conțină următoarele:
 • titlu
 • număr de credite EFC obținute
 • perioadă de desfăşurare
 • loc de desfăşurare
 • loc de semnătură și ștampilă pentru Președintele Colegiului Farmaciștilor din România.
CERERE DE CREDITARE A FORMELOR DE E.F.C.

Informaţii generale despre instituţia organizatoare
1. Denumirea organizatorului care propune evenimentul educaţional
…………………………………………………………………………………………

2. Coordonator de program

Nume:…………………
Instituție:…………………
Tel.: ………… e-mail:.………………
Invitat: nume………. - grad profesional ……………….
Adresa + date de contact (tel. + e-mail)………………………………………

3. Persoana de contact desemnată de organizator (dacă este diferită de coordonatorul de program)
Nume………………… grad profesional …………………….
Adresa date de contact (tel. + e-mail)………………………..

Informaţii privind evenimentul educaţional propus creditării
1. Tip de activitate propus
Curs (inclusiv atelier de formare) [ ]
Congres [ ]
Conferinţă [ ]
Simpozion [ ]
Masă rotundă [ ]
Atelier de lucru [ ]
Altele
..........................................................................

2. Titlu…………….

3. Perioada de desfăşurare + intervalul orar…………..

4. Loc de desfăşurare …………….

5. Grup ţintă: farmaciști………

6. Număr estimat de participanţi: …………………….

7. Program ştiinţific exact (va fi ataşat ca anexă)

N.B.: organizatorul se obligă să anunţe Comisia Profesional-Științifică a C.F.R. privind orice modificări ulterioare survenite în programul educaţional.

8. Tip materiale publicate (vor fi ataşate ca anexă)

9. Evaluare eveniment educaţional

Informaţii privind finanţarea evenimentului educaţional

1. Denumire sponsori
................................................................................................................................................... ................................................................................... .........

2. Tipul de activităţi finanţate
închiriere sală, materiale, realizarea diplomelor, protocol...............

3. Alte surse de finanţare…………………..

Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educaţional de mai sus în conformitate cu procedurile, criteriile şi normele prevăzute în Programul Național de Educație Farmaceutică Continuă a Colegiului Farmaciștilor din România.

Declar lipsa oricăror interese comerciale directe în legătură cu evenimentul educaţional propus pentru creditare.

Data: ……………….

Semnătura:…………………….


TAXA CFR

 • Taxa de înscriere în CFR = 10% salariul minim pe economie conform Statut CFR – articol 80

 • Cotizația de membru al CFR = 300 lei/an  conform Decizia nr.3/2008 a CN al CFR modificata prin Decizia nr.2/29.10.2013 CN al CFR
   
 • Cotizația de membru al CFR = 5 lei pentru farmaciștii care au dobândit dreptul de liberă practică, dar care nu desfășoară încă activitate în baza diplomei si farmaciștii pensionari care nu mai exercită activități profesionale dar doresc să își păstreze calitatea de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, conform Decizia nr. 3/2008 a CN al CFR , Art. 2. si Art. 3.

 • Taxa eliberare duplicat al Certificatului de Membru al CFR, = 100 lei conform Decizia nr.1/2018 a CN al CFR 

 • Taxa eliberare Certificat Profesional Curent = 100 lei conform  Decizia nr.1/2018 a CN al CFR

 • Taxa de eliberare a unei adeverințe de certificare a faptului că persoana solicitantă nu este ori nu a fost membră a Colegiului Farmaciştilor din România = 50 lei conform  Decizia nr.1/2018 a CN al CFR
   
 • Taxa de evaluare RBPF a farmaciilor se stabilește prin decizia consiliului colegiului teritorial la o valoare ce nu poate depăși suma de 200 lei conform Decizia  nr. 2/2014 a CN al CFR
   
 • Taxa evaluare RBPF de către CFR = 600 lei conform Decizia  nr. 2/2014 a CN al CFR 
   
 • Taxa card profesional european Decizia nr.1/2017 a CN al CFR
   

Documente necesare pentru reînscrierea în CFR, în urma întreruperii activității pe o perioada mai mare de 5 ani

 • Cerere de înscriere susținere examen (nu este cerere tip);
 • Copie CI;
 • Copie diplomă licență.
Documentele sunt depuse la sediul Colegiului Farmaciștilor din România în vederea programării susținerii examenului de reluare a activității profesiei.

În urma promovării examenului, Colegiul Farmaciștilor din România va elibera o adeverință cu rezultatul examenului ce va fi depusa ulterior la Colegiul teritorial împreună cu documentele necesare reînscrierii in CFR.

TEMATICA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE FARMACIST CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ ȘI DE REDOBÂNDIREA DREPTULUI DE MEMBRU
 • Farmacocinetica generală
 • Farmacodinamia generală
 • Farmacotoxicologia generală
 • Farmacoterapia, farmacografia și farmacoepidemiologia generală
 • Hipnotice și sedative
 • Tranchilizante
 • Antidepresive
 • Neurotonice
 • Analgezice
 • Antitusive și expectorante
 • Aparat respirator, baze fiziopatologice
 • Antiasmatice
 • Antianginoase
 • Antihipertensive
 • Vasodilatatoare cerebrale și periferice
 • Medicația venelor și capilarelor
 • Diuretice
 • Antiulceroase
 • Antivomitive și propulsive gastrointestinale
 • Antidiareice și antiinflamatoare intestinale
 • Laxative-purgative și antiflatulente
 • Antiinflamatoare
 • Antibiotice și chimioterapice antimicrobiene
 • Picături pentru nas. Picături pentru ureche. Preparate lichide pentru aplicare
 • Preparate injectabile: formulare, condiții de calitate
 • Preparate perfuzabile: clasificare, exemple - Picături pentru ochi
 • Unguente oftalmice
 • Formularea unguentelor. Baze de unguente oficinale
 • Supozitoare: formulare, preparare, condiții de calitate
 • Comprimate: formulare, preparare, condiții de calitate
 • Cansule gelatinoase
 • Comprimate cu eliberare modificată
 • Stabilitatea medicamentelor
 • Biodisponibilitatea formelor farmaceutice
 • Regimul produselor toxice și stupefiante
 • Exercitarea profesiei de farmacist conform Legii nr.95/2006, Titlul IV
BIBLIOGRAFIE
 • HG 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-socială
 • Cristea Aurelia Nicoleta, farmacologie Generală, editura Didactică și Pedagogică, București 1998
 • Dobrescu Dumitru, Farmacoterapie Practică, ed. Medicală, Bucuresti 1989, vol.II
 • Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru
 • Tehnologie Farmaceutică, ed. Polirom, Iași, Vol. I ed. IV 2017, Vol. II ed. 2008, Vol. III ed. 2009
 • Dobrescu D., și colaboratorii editura Universitară, București, 2015
 • Legea 339/2005 actualizată în 2016, HG 1915 privind regimul produselor și substanțelor stupefiante
 • Legea nr. 95/2006, republicată Titlul X IV

Documente necesare echivalare diploma de studii

 • adresa de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);
 • adeverința de stagiu de practică complet, de 6 luni, într-o farmacie publică sau de spital, agreată de Colegiul Farmaciștilor din România;
 • copie diplomă de licență
 • copie carte de identitate
 • caiet practică ștampilat și semnat de către colegiul teritorial unde se afla farmacia la care s-a efectuat stagiul de practică.
Dosarul va fi depus la sediul Colegiului Farmaciștilor din România, în vederea programării susținerii examenului final de practică.

TEMATICA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE FARMACIST CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ ȘI DE REDOBÂNDIREA DREPTULUI DE MEMBRU
 • Farmacocinetica generală
 • Farmacodinamia generală
 • Farmacotoxicologia generală
 • Farmacoterapia, farmacografia și farmacoepidemiologia generală
 • Hipnotice și sedative
 • Tranchilizante
 • Antidepresive
 • Neurotonice
 • Analgezice
 • Antitusive și expectorante
 • Aparat respirator, baze fiziopatologice
 • Antiasmatice
 • Antianginoase
 • Antihipertensive
 • Vasodilatatoare cerebrale și periferice
 • Medicația venelor și capilarelor
 • Diuretice
 • Antiulceroase
 • Antivomitive și propulsive gastrointestinale
 • Antidiareice și antiinflamatoare intestinale
 • Laxative-purgative și antiflatulente
 • Antiinflamatoare
 • Antibiotice și chimioterapice antimicrobiene
 • Picături pentru nas. Picături pentru ureche. Preparate lichide pentru aplicare
 • Preparate injectabile: formulare, condiții de calitate
 • Preparate perfuzabile: clasificare, exemple - Picături pentru ochi
 • Unguente oftalmice
 • Formularea unguentelor. Baze de unguente oficinale
 • Supozitoare: formulare, preparare, condiții de calitate
 • Comprimate: formulare, preparare, condiții de calitate
 • Cansule gelatinoase
 • Comprimate cu eliberare modificată
 • Stabilitatea medicamentelor
 • Biodisponibilitatea formelor farmaceutice
 • Regimul produselor toxice și stupefiante
 • Exercitarea profesiei de farmacist conform Legii nr.95/2006, Titlul XIV
BIBLIOGRAFIE
 • HG 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-socială
 • Cristea Aurelia Nicoleta, farmacologie Generală, editura Didactică și Pedagogică, București 1998
 • Dobrescu Dumitru, Farmacoterapie Practică, ed. Medicală, Bucuresti 1989, vol.II
 • Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru
 • Tehnologie Farmaceutică, ed. Polirom, Iași, Vol. I ed. IV 2017, Vol. II ed. 2008, Vol. III ed. 2009
 • Dobrescu D., și colaboratorii editura Universitară, București, 2015
 • Legea 339/2005 actualizată în 2016, HG 1915 privind regimul produselor și substanțelor stupefiante
 • Legea nr. 95/2006, republicată, Titlul XIV

Documente necesare pentru certificarea faptului că persoana solicitantă nu este ori nu a fost membru al CFR

 • CERERE CĂTRE COLEGIUL JUDEȚEAN (este necesar să specificați țara în care urmează să exercitați profesia de farmacist)
 • COPIE CARTE IDENTITATE (C.I.) SAU PAȘAPORT
 • TAXĂ -50 LEI- ÎN CONTUL COLEGIULUI FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA (CFR), ÎN UNUL DINTRE CONTURILE AFIȘATE ÎN PAGINA DE CONTACT: www.colegfarm.ro/contact
NOUTATI