Proceduri CFR

Documente necesare:

 • Cerere de susținere a examenului de reatestare a competenței profesionale;

 • Copie CI;

 • Copie diplomă de licență.

Documentele se depun la sediul CFR în vederea programării susținerii examenului.

CFR eliberează o adeverință în care se menționează rezultatul obținut la examen.

La colegiul teritorial se depune:

 • Adeverința eliberată de CFR care confirmă promovarea examenului de reatestare a competenței profesionale;

 • Copie CI;

 • Copie diplomă de licență.

Tematică examen de reatestare profesională

 • Farmacocinetica generală

 • Farmacodinamia generală

 • Farmacotoxicologia generală

 • Farmacoterapia, farmacografia și farmacoepidemiologia generală

 • Hipnotice și sedative

 • Tranchilizante

 • Antidepresive

 • Neurotonice

 • Analgezice

 • Antitusive și expectorante

 • Antiastmatice

 • Antianginoase

 • Antihipertensive

 • Vasodilatatoare cerebrale și periferice

 • Medicația venelor și capilarelor

 • Diuretice

 • Antiulceroase

 • Antivomitive și propulsive gastrointestinale

 • Antidiareice și antiinflamatoare intestinale

 • Laxative-purgative și antiflatulente

 • Antiinflamatoare

 • Antibiotice și chimioterapice antimicrobiene

 • Preparate lichide pentru nas și pentru ureche

 • Preparate injectabile: formulare, condiții de calitate

 • Preparate perfuzabile: clasificare, exemple

 • Picături pentru ochi

 • Unguente oftalmice

 • Formularea unguentelor. Baze de unguente oficinale

 • Supozitoare: formulare, preparare, condiții de calitate

 • Comprimate: formulare, preparare, condiții de calitate

 • Cansule gelatinoase

 • Comprimate cu eliberare modificată

 • Stabilitatea medicamentelor

 • Biodisponibilitatea formelor farmaceutice

 • Regimul produselor stupefiante și psihotrope

 • Exercitarea profesiei de farmacist conform Legii nr. 95/2006, Titlul XIV

Bibliografie

 • Cristea Aurelia Nicoleta - Farmacologie Generală -ediția a 2-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, ediția a 2-a (revăzută și adăugită), 2014

și

HOTĂRÂRE Nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope


1. Baza legală:

LEGEA Nr. 95 Republicată din 14 aprilie 2006 , privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare

Titlul XIV - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România

 • Cap. I Exercitarea profesiei de farmacist,

 • Cap. II Dispoziții privind exercitarea profesiei de farmacist pe teritoriul României de către farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene

În conformitate cu:

Art. 563 -Profesia de farmacist se exercită pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în farmacie, după cum urmează:

a) cetăţeni ai statului român;

b) cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene;

c) soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă, aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora;

d) membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi deart. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE şi SEE şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;

f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. b).

 

2. Pentru farmaciștii cetățeni ai statelor terțe

Documente necesare:

 • Adresa eliberată de Ministerul Educației și Cercetării – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) de recomandare a efectuării unui stagiu de practică într-o farmacie publică sau de spital, agreată de Colegiul Farmaciștilor din România;

 • Adeverința de efectuare a stagiului de practică complet, într-o farmacie publică sau de spital;

 • Copie diplomă de licență;

 • Copie act de identitate;

 • Caiet de practică ștampilat și semnat de Colegiul teritorial, unde se află farmacia la care s-a efectuat stagiul de practică.

Dosarul se depune la sediul CFR, în vederea programării susținerii examenului de reevaluare a cunștințelor profesionale.

Tematică examen

 • Farmacocinetica generală

 • Farmacodinamia generală

 • Farmacotoxicologia generală

 • Farmacoterapia, farmacografia și farmacoepidemiologia generală

 • Hipnotice și sedative

 • Tranchilizante

 • Antidepresive

 • Neurotonice

 • Analgezice

 • Antitusive și expectorante

 • Antiastmatice

 • Antianginoase

 • Antihipertensive

 • Vasodilatatoare cerebrale și periferice

 • Medicația venelor și capilarelor

 • Diuretice

 • Antiulceroase

 • Antivomitive și propulsive gastrointestinale

 • Antidiareice și antiinflamatoare intestinale

 • Laxative-purgative și antiflatulente

 • Antiinflamatoare

 • Antibiotice și chimioterapice antimicrobiene

 • Preparate lichide pentru nas și pentru ureche

 • Preparate injectabile: formulare, condiții de calitate

 • Preparate perfuzabile: clasificare, exemple

 • Picături pentru ochi

 • Unguente oftalmice

 • Formularea unguentelor. Baze de unguente oficinale

 • Supozitoare: formulare, preparare, condiții de calitate

 • Comprimate: formulare, preparare, condiții de calitate

 • Cansule gelatinoase

 • Comprimate cu eliberare modificată

 • Stabilitatea medicamentelor

 • Biodisponibilitatea formelor farmaceutice

 • Regimul produselor stupefiante și psihotrope

 • Exercitarea profesiei de farmacist conform Legii nr. 95/2006, Titlul XIV

Bibliografie

 • Cristea Aurelia Nicoleta - Farmacologie Generală -ediția a 2-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, ediția a 2-a (revăzută și adăugită), 2014

și

HOTĂRÂRE Nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

3. Verificarea cunoştinţelor lingvistice

În conformitate cu Art. 5851*):

(4) Colegiul Farmaciştilor din România poate efectua verificarea cunoştinţelor lingvistice numai după emiterea, conform normelor UE, a cardului profesional european de farmacist sau, după caz, numai după recunoaşterea calificării profesionale a farmacistului în cauză.

În aprecierea cunoştinţelor lingvistice, CFR va ţine cont de durata activităţii care urmează a fi desfăşurată.

Dovada cunoştinţelor lingvistice se poate face cu un certificat de competenţă lingvistică.
Documente necesare:

 • Cerere către Colegiul teritorial (se specifică țara în care se va exercita profesia de farmacist)

 • Copie act de identitate (CI/pașaport)

 • Dovada achitării taxei de 50 Lei - într-unul dintre conturile Colegiului Farmaciștilor din România, afișate în secțiunea Contact

CFR eliberează o adeverință privind atestarea faptului că titularul acesteia nu este / nu a fost membru al Colegiului Farmaciştilor din România, în conformitate cu prevederile DECIZIEI Nr. 1 din 23 iunie 2018 privind aprobarea unor taxe pentru serviciile prestate de către Colegiul Farmaciştilor din România .