Despre noi

Colegiul Famaciștilor din România

Colegiul Farmaciștilor din România – CFR a fost înființat prin Legea nr. 81 din 9 mai 1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România. Odată cu această lege a intrat în vigoare și Statutul Colegiului Farmaciștilor din România, precum și Codul de etică și deontologie profesionala a farmacistului. În acest fel, profesia de farmacist a devenit o profesie reglementată, iar CFR s-a înființat ca ”organizație profesională, neguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitică și fără scop patrimonial, care reprezintă interesele profesiunii de farmacist, asigura propășirea și păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vietii sociale”. Pentru a-și putea exercita profesia de farmacist, fiecare membru al organizației era obligat sa dețină Autorizația de Liberă Practică, eliberată de Ministerul Sănătății.

Ulterior, prin Legea nr. 305 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România se abrogă Legea nr. 81/1997, adoptându-se prevederi în sensul creșterii rolului organizatiei și al reglementării alegerii conducerii acesteia. Astfel, conform Legii nr 305/2004, organele de conducere se aleg o dată la 4 ani, iar Autorizația de Liberă Practică pe baza căreia se putea exercita profesia de farmacist devine Certificat de Membru al Colegiul Farmaciștilor din România, eliberat de CFR.

După  doar  2 ani,  legislativul a decis abrogarea Legii nr. 305/2004 prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care a devenit din 2015, Legea nr. 95 Republicată din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Astfel, în prezent, Titlul XIV al Legii nr. 95/2006 Republicată privind reforma in domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, reglementează exercitarea profesiei de farmacist și organizarea şi funcţionarea CFR.

Art. 586 al Legii 95/2006 stipulează că CFR este un “organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de farmacist ca profesie liberală, de practică publică autorizată.” CFR are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă, normativ şi jurisdicţional profesional, Ministerul Sănătăţii urmărind modul de respectare a prevederilor legale în activitatea CFR.

CFR reprezintă, în momentul de față, peste 20.000 membri, farmaciști care își exercită profesia pe teritoriul României.

Dintre atribuțiile CFR stabilite prin Art. 589 al Legii 95.2006 evidențiem următoarele:

- colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul Sănătăţii prin asigurarea controlului aplicării regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de farmacist, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea farmaceutică în care se desfăşoară;

- apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate; apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a farmacistului, precum şi dreptul acestuia de decizie în exercitarea actului profesional; asigură respectarea de către farmacişti a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică;

- atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi;

- elaborează şi adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Farmaciştilor din România şi Codul deontologic al farmacistului;

- colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul Sănătăţii la formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a farmaciştilor;

- colaborează cu Ministerul Sănătăţii în vederea stabilirii şi creşterii standardelor de practică profesională, a asigurării calităţii actului farmaceutic în unităţile farmaceutice;

- colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi participă, prin reprezentanţii săi, la activitatea de inspecţie farmaceutică organizată de acesta, inclusiv pe bază de tematici comune de inspecţie şi control;

- colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional şi a tematicii de concurs;

- iniţiază, promovează, organizează şi acreditează în domeniul său de competenţă forme de educaţie farmaceutică continuă şi de ridicare a gradului de competenţă profesională a membrilor săi, cu excepţia programelor de studii complementare în vederea obţinerii de atestate;

- controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independenţa profesională şi dreptul de decizie profesională ale farmacistului;

- promovează şi stabileşte relaţii pe plan extern cu instituţii şi organizaţii similare;

- colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea reglementărilor profesiei de farmacist;

- colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul Sănătăţii, organizaţii patronale şi sindicale, precum şi cu alte asociaţii ori cu organizaţii neguvernamentale, în toate problemele ce privesc asigurarea sănătăţii populaţiei.

Organele de conducere, la nivel naţional, ale CFR sunt:

a) Adunarea generală naţională;

b) Consiliul naţional;

c) Biroul executiv;

d) preşedintele.

 

Atribuţiile preşedintelui CFR, prevăzute de lege, sunt următoarele:

a) reprezintă CFR în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

b) încheie contracte şi convenţii în numele CFR, cu aprobarea Biroului executiv;

c) convoacă şi conduce şedinţele Adunării generale, ale Consiliului naţional;

d) aduce la îndeplinire deciziile Biroului executiv, hotărârile Consiliului naţional date în sarcina sa şi rezolvă problemele şi lucrările curente;

e) angajează personalul de specialitate şi administrativ;

f) îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de Consiliul naţional ori de Biroul executiv 
 

CFR se organizează şi funcţionează pe criterii teritoriale, la nivel naţional şi judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti. Între CFR şi cele 42 de colegii teritoriale există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară, în condiţiile legii. Sediul CFR este în municipiul Bucureşti, str. Viitorului nr. 4, sector 2.
 
CFR este membru al unor prestigioase organizații naționale si internaționale, dintre care amintim:
 

  • pe plan național:

- membru fondator al Uniunii Profesiilor Liberale din Romania - UPLR (www.uplr.ro) – organizație neguvernamentală, apolitică, înființata la data de 11 iunie 2001, din care fac parte 17 asociații de profesii liberale.

Alți membri ai UPLR., în afara CFR sunt:

OAR

Ordinul Arhitecților din România

CAFR

Camera Auditorilor Financiari din România

UNBR

Uniunea Națională a Barourilor din România

CCF

Camera Consultanților Fiscali

ANEVAR

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

UNNPR

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

UNPIR

Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România

CMR

Colegiul Medicilor din România

AMCOR

Asociația Consultanților în Management din România

CNCPIR

Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România

CET-R

Corpul Experților Tehnici din România

UGR

Uniunea Geodezilor din România

CMVRO

Colegiul Medicilor Veterinari din România

COR

Colegiul Osteopaților din România

ALARM

Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova

UPLR este membru cu drepturi depline  al:
*Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS;
* Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale – UMPL.

  • pe plan internațional :

- membru al Grupului Farmaceutic al Uniunii Europene- PGEU, cu sediul la Bruxelles, Belgia; membrii PGEU (26 membri titulari și 6 membri observatori) sunt asociații / organizații naționale profesionale ale farmaciștilor din 32 de țări europene - incluzând state membre UE, țări candidate UE și membri ai Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS; European Free Trade Association, EFTA) - https://www.pgeu.eu/.

_